จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วงเงินงบประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,000,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-02 14:24:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ก.พ. 2565