จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2565
วงเงินงบประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,219,395.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-02 14:15:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2565