จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
4,601,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,601,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-09-08 20:21:58
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 ส.ค. 2564