จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
226,840.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
226,332.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-07 18:06:06
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 เม.ย. 2564