จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน 17,500 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง สำหรับสถานีผลิตน้ำแม่กวง และสถานีผลิตน้ำอุโมงค์
วงเงินงบประมาณ :
904,979.25 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
904,979.25 บาท
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-05 16:59:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2564