จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
วงเงินงบประมาณ :
4,691,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,260,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.นิษณา เนื้ออ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-02 12:21:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 เม.ย. 2564