จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาขุดลอกตะกอนในสระพักน้ำดิบ โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านห้วยโจ้ สถานีผลิตน้ำแม่ริม 1 พร้อมขนทิ้ง
วงเงินงบประมาณ :
525,370.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
525,370.00 บาท
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 16:27:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2564