จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาน่าน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.น้ำทองน่าน 2560โฉนดเลขที่ 59540, 59858, 60114, 59463, 59491, 45857 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วงเงินงบประมาณ :
1,543,115.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,385,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายผดุง เชียงหนุ้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 10:11:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 มี.ค. 2564