จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
เครื่องบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านระบบ GSM (GSM Data Logger) จำนวน 12 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
834,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
834,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-08 15:46:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 เม.ย. 2564