จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไม่มีชุดยูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 5,500 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
5,031,675.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,031,675.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-07 12:39:20