จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวจุไรรัตน์ แจ่มเกิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-24 10:51:24
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2564