จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว อาคารครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ หน่วยบริการบุณฑริก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (น.บุณฑริก)
วงเงินงบประมาณ :
749,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
749,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววีรวรรณ เปร่งคอนสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-25 10:33:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 เม.ย. 2561