จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียของ กปภ. (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
วงเงินงบประมาณ :
5,450,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,450,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-06-30 16:13:35
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 พ.ค. 2564