จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ ดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
วงเงินงบประมาณ :
8,560,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,560,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
supeepatp@pwa.co.th
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-01 10:50:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 เม.ย. 2564