จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งมาตรให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ ถนนพ่อขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณ :
1,743,165.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,424,450.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-29 15:32:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2564