จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๑ สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ระหว่าง กม.๙๗+๔๗๐ ถึง กม.๑๐๐+๐๑๙ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง
วงเงินงบประมาณ :
6,248,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,216,700.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-10 14:31:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 มี.ค. 2564