จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตร วัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำ จำนวน 2 งาน เลขที่ ป.11110161528 และ ป.11110161546 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
1,022,325.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
918,761.69 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวนงลักษณ์ อยู่หาญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-20 16:16:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 เม.ย. 2561