จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว อาคารครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ (สถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (สถานีจ่ายน้ำวัดภูเขาแก้ว)
วงเงินงบประมาณ :
535,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
535,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววีรวรรณ เปร่งคอนสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-24 15:51:23
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 เม.ย. 2561