จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่าวังผา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
จ้างงานติตดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายฉัตรสกุล การินเสน 290/4 หมู่ที่15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วงเงินงบประมาณ :
172,270.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
172,270.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางธีรนุช หนองแส
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 11:37:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2564