จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนผดุงสุข (ช่วงถนนศรีสำอางค์-ถนนโพธิ์ศรี) หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน
วงเงินงบประมาณ :
95,735.04 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
95,735.04 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-24 22:28:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ม.ค. 2564