จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
480,751.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
480,751.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 19:35:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2564