จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. ปี 2564
วงเงินงบประมาณ :
10,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
10,000,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-17 09:46:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2564