จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM02BP3 สถานีผลิตน้ำบางพระ 3
วงเงินงบประมาณ :
211,111.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
211,111.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 14:40:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2564