จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานโครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายวีรชัย แสงพรหมมินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
วงเงินงบประมาณ :
274,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
274,400.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวรัชนีพร เกิดวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 16:57:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ม.ค. 2564