จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระพุทธบาท
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
วงเงินงบประมาณ :
1,474,492.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,474,192.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพุดตาล โกฏค้างพลู
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 18:36:18
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2564