จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเจริญผล หมู่ 4, บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ 9 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (น.บ้านเขว้า)
วงเงินงบประมาณ :
282,480.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
282,480.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 17:12:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ม.ค. 2564