จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยโรงเรียนบ้านผักบุ้ง หมู่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้่่านผือ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.กลางใหญ่)
วงเงินงบประมาณ :
86,670.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
86,670.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-11 14:41:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ม.ค. 2564