จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำ Submersible ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
80,250.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
80,250.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-11 13:18:27
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ม.ค. 2564