จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2564
วงเงินงบประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,000,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-02 15:46:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ก.พ. 2564