จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี ๒๕๖๔
วงเงินงบประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,203,453.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-02 16:04:31
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 มี.ค. 2564