จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๑ และ หมู่ ๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ)
วงเงินงบประมาณ :
5,728,780.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,728,780.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 16:03:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ม.ค. 2564