จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ซื้อชุดทดสอบวัดค่าความเป็นกรด - ด่างและปริมาณคลอรีนคงเหลือแบบจานเทียบสี ชนิด 3 จาน (pH AND RESIDUAL CHLORINE TEST KIT) จำนวน 2 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
42,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
42,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 14:24:35
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ธ.ค. 2563