จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แลนด์ ห้า แปด จำกัด ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
200,201.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
180,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 08:21:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ธ.ค. 2563