จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าฝายน้ำลาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
วงเงินงบประมาณ :
376,640.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
376,640.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-06 19:09:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ธ.ค. 2563