จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายสุพัฒน์ จันทมณี ม.7 ถ.หนองมูล ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วงเงินงบประมาณ :
116,469.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
116,469.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวบุศรินทร์ วรรณกาล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 13:11:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563