จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ จำนวน 500 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ :
535,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
535,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางธัญลักษณ์ สายปินตา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-23 16:42:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
23 มี.ค. 2561