จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านสวน หมู่ 1 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
วงเงินงบประมาณ :
1,658,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,637,394.26 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-16 16:23:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2563