จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ นางบัญรุ แซ่แต้ 116 หมู่ 2 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
148,725.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
129,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-16 13:36:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2563