จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง บริเวณถนนหลังวัดอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวััดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
582,422.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
582,422.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 16:54:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 พ.ย. 2563