จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายรักษิต กิติโกระ บ้านเลขที่ 123/3 หมู่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
วงเงินงบประมาณ :
145,879.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
128,137.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 16:31:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 พ.ย. 2563