จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากท่อ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
วงเงินงบประมาณ :
1,478,740.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,450,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายพงศ์ธร คชศรีสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-25 14:43:43
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 เม.ย. 2561