จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ กปภ.ข.1
วงเงินงบประมาณ :
29,211,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
29,211,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 10:35:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 พ.ย. 2563