จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเสนา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามกอ หมู่ 3 บ้านคลองโพธิ์ ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา
วงเงินงบประมาณ :
999,954.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
999,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวศิริพร สุขสมเพชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-09 16:13:32
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 พ.ย. 2563