จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) (ครั้งที่ ๓)
วงเงินงบประมาณ :
6,270,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,270,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-16 10:09:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
16 พ.ย. 2563