จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านต้างหนอง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
วงเงินงบประมาณ :
460,582.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
460,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กนกวรรณ เจริญชนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-05 10:16:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 พ.ย. 2563