จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน 181,420 กิโลกรัม
วงเงินงบประมาณ :
2,911,791.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,911,791.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวกิติยา โชติกะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-09 17:41:46
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 มี.ค. 2561