จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลแม่สุก หมู่ 6 ต.แม่สุก หมู๋ 6 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
วงเงินงบประมาณ :
255,585.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
255,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กนกวรรณ เจริญชนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-04 14:25:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2563