จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.บางขันแตก
วงเงินงบประมาณ :
550,765.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
550,765.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายจุมพล สระทองอ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-04 11:46:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 พ.ย. 2563