จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
ซื้อคลอรีนน้ำ 10 % (สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ) จำนวน 180,000 กิโลกรัม
วงเงินงบประมาณ :
144,450.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
144,450.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-02 10:12:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ต.ค. 2563