จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครปฐม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ นายพิศาล รัตนากรกุล ขยายเขต ม.4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาค
วงเงินงบประมาณ :
169,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
169,500.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางณิชานันท์ สุขนิรันดร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-02 09:51:09
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2563